Február 1-jén elkezdődött a romániai nép- és lakásszámlálás, amelynek első szakaszában az adminisztratív adatbázisokból történő adatátvétel zajlik. A népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet szervezi, hivatalos oldala pedig a www.recensamantromania.ro, a magyar nyelvű tájékoztatásában a Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által üzemeltetett www.nepszamlalas.ro honlap vállal szerepet.

A 2022-es romániai népszámlálás egyik újdonsága, hogy a lakók önállóan, az interneten keresztül is kitölthetik a kérdőívet, ehhez viszont sokaknak van szüksége segítségre. Szentegyháza Polgármesteri Hivatala kitöltéssegítő népszámlálót toboroz, akik a hivatal által biztosított számlálási pontokon 2022.03.14. és 2022.05.15. dolgoznak. A kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést kötnek.

Jelentkezési feltételek:

- Legalább középfokú végzettség

- Életkor: legalább 18 év

- Tiszta erkölcsi bizonyítvány

- Táblagép-kezelői ismeretek

További feltételek: itt (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor)

Azok, akik számlálóbiztosnak jelentkeznének, kérjük, töltsék ki a jelentkezési lapot (formanyomtatvány), hozzák be a Polgármesteri Hivatal titkárságára, vagy küldjék el a következő email címre február 23-áig: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A számlálóbiztosokat a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal választja ki a jelentkezők közül.

Kérdése van?
Itt megtalálja a válaszokat: https://www.recensamantromania.ro/, www.nepszamlalas.ro

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

  1. Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română;

- să aibă vârsta de până la 40 de ani;

 - să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

  - media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX - XII pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele  IX - XIII pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba și literatura română; Sunt exceptate de la această condiție candidatele absolvente ale studiilor universitare de licență.

 - media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;

- să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

- să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

  1. Probe de concurs:

     - evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);

- examinare psihologică (probă eliminatorie);

- examinare profesională:

            - interviu profesional (probă eliminatorie);

            - probă teoretică - constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;

            - probă practică - constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;

            - evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

  1. Înscrierile se vor face la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita până la data de 15.02.2022, ora 1400, iar dosarul de înscriere va conţine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. şi copie certificat de naştere;

- copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;

- adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidenţă cu boli cronice şi antecedente de boală.

  1. Participarea și promovarea concursului pentru constituirea unei rezerve pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcţie de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional.
  2. Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0266.371.014
  3. Tematica și bibliografia pentru pregătirea profesională.

Bővebben...

Tisztelt lakosok a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 2021. december 30-án délelőtt 10 óráig tudnak készpénzzel adókat és illetékeket befizetni, bankkártyával pedig délután 5 óráig. 2021. december 31-én szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban.

Încheiat astăzi 17.12.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 289 din 2 decembrie 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

  1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I s-au înscris un număr total de 2 candidați.
  2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Finta Csaba

RESPINS

Lipsa calificare profesională în specialitatea de horticultură

2.

Mihály Attila

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a következő szerződéses munkakör betöltésére:

1 Szakmunkás – meghatározatlan időre 

A versenyvizsga a polgármesteri Hivatal székhelyén lesz megszervezve: 2021. december 29-én 10,00 órától írásbeli, 2021. december 31-én 10,00 órától szóbeli.

Jelentkezni 2021. december 16. 15,00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalnál.

A jelentkezőknek meg kell felelni a 286/2011 (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal) számú Kormányhatározat előírásainak.

Jelentkezéshez szükséges iratok:

- Kérés (formanyomtatvány);

- Személyi igazolvány másolat, (házassági levél másolat, gyerekek születési bizonyítványának másolata);

- Érettségi oklevél másolat,

- Kertészeti szakirányú végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány;

- CE kategóriás jogosítvány;

- Igazolás a büntetlen előéletről (cazier judiciar);

- Orvosi igazolás;

- Önéletrajz.

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 0266-246634 telefonszámon kaphatnak.

 

Polgármester

LŐRINCZ Csaba

Planului Urbanistic Zonal "Reglemntari urbanistice in intravilan pentru construire de locuinte unifamiliale cu anexe si rezolvarea utilitatilor" beneficiar Balázs Pál si Balázs Klára, potrivit proiectului nr. 1632/2020 elaborat de S.C. Arhitectura SRL, Miercurea Ciuc.

Fűtéstámogatás, energiatámogatás igénylése 

  1. Fűtéstámogatás

 Szentegyháza Polgármesteri Hivatala a lakosság tudomására hozza, hogy a 2021. november 1-től érvénybelépő 226/2021-es, a sérülékeny energiafogyasztók védelméről szóló törvény alapján, fűtéstámogatás igényelhető 2021 november és 2022 március közötti időszakra.

A jogszabály értelmében a támogatásban azon családok vagy egyedülálló személyek részesülhetnek, akinél egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt a családok esetében, valamint a havi nettó 2053 lejt az egyedülálló személyek esetében, és nincs a tulajdonukban vagy használatukban olyan ingó vagy ingatlan vagyontárgy, amely kizárja a támogatás jóváhagyását (ezen javak listája alább található).

A támogatások összegének referenciaértékei:

- havi 500 lej az elektromos áram esetében

- havi 250 lej a földgáz és

- havi 320 lej a tűzifa és a folyékony fűtőanyagok esetében.

 

Bővebben...

A brassói Abeona KFT és a Humán Reform együttműködésével, POCU pályázat által finanszírozott program keretén belül

  

INGYENES MUNKA HELYI SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK

indulnak/indulhatnak az alábbi szakmákban:

❖ Kereskedelmi szakmunkás (lucrător în comerț Cod COR 522303)

❖ Nyomdaipari szakmunkás (lucrător poligraf Cod COR 7322)

❖ Cukrász (patiser Cod COR 751203

❖ Korházi hordágy kezelő (brancardier Cod COR 325801)

❖ Takarító szakmunkás (agent curățenie clădiri si mijloace de transport Cod COR 515302)

❖ Fertőtlenítő szakmunkás (agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare Cod COR 516901)

❖ Elektrotechnikai szakmunkás (lucrător în electrotechnică)

❖ Hotelipari szoba szakmunkás (cameristă COD COR 516201)

❖ Bárpulti felszolgáló (barman Cod COR 513201)

 

2 hónap/heti 1 alkalom/összesen 360 óra

 

Feltételek:

➢  munkaviszony igazolása

➢  minimum 10 osztály végzettség

➢  az alkalmazó és az alkalmazott közös kérésére

➢  legalább 20 jelentkező egy szakmában

 

Érdeklődni, jelentkezni a Human Reform Alapítvány székhelyén, Eötvös József u. 13 szám alatt vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail címeken, esetleg a 0744 499863, és a 0756221806-os telefonszámokon ajánlott.

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg