EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2014

 

Nr. crt.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 31 ianuarie 2014 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

2.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 31 ianuarie 2014 privind acoperirea definitivă a deficitului de dezvoltare aferent anului bugetar 2013 prin utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2012

3.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

4.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017

5.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 31 ianuarie 2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

6.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 20 februarie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

7.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 20 februarie 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 20 februarie 2014 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

9.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 10 martie 2014 privind aprobarea modificării „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa

Modifică HCL nr. 25/2001

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65/2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru executarea unor lucrări aferente Proiectului de investiţie „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, necesare întreţinerii şi exploatării sistemului de alimentare cu apă

Modifică HCL nr. 65/2013

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55/2012 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita

Modifică HCL nr. 55/2012

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 10 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2013 şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2014

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 31 martie 2014 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2014, construite în Oraşul Vlăhiţa

14.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 31 martie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local

15.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului de investiție „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 31 martie 2014 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul de achiziţii publice, protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 31 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului tehnologic Gábor Áron din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie şi februarie 2014

22.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 24 aprilie 2014 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 31 octombrie 2013 privind aderarea la Asociația Națională a Stațiunilor Turistice din România în vederea dezvoltării și promovării turismului local

Modifică HCL nr. 53/2013

 23.

Hotărârea nr. 23/2014

pentru aprobarea procedurii de atribuire şi a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita

 24.

Hotărârea nr. 24/2014

privind aprobarea documentației tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Realizarea unui parc cu ansamblu statuar, în intavilanul Oraşului Vlăhiţa”

 25.

Hotărârea nr. 25/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 26.

Hotărârea nr. 26/2014

privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 22/2012, respectiv pentru rejudecarea Dosarului nr. 4195/96/2012 în fond și în căile de atac

 27.

Hotărârea nr. 27/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013

 28.

Hotărârea nr. 28/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2014

 29.

Hotărârea nr. 29/2014

privind aprobarea organizării „Festivalul Narciselor” şi a „Zilelor Vlăhiţene” în anul 2014 şi aprobarea cheltuielilor legate de aceste programe

 30.

Hotărârea nr. 30/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014

 31.

Hotărârea nr. 31/2014

privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 32.

Hotărârea nr. 32/2014

privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 33.

Hotărârea nr. 33/2014

 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5/2014 privind  stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

 34.

Hotărârea nr. 34/2014

privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din oraşul Vlăhiţa

 35.

Hotărârea nr. 35/2014

privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

 36.

Hotărârea nr. 36/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69/2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora prin proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ”

 37.

Hotărârea nr. 37/2014

referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70/2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ” din Oraşul Vlăhiţa

 38.

Hotărârea nr. 38/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014

 39.

Hotărârea nr. 39/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
 40.

Hotărârea nr. 40/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 41.

Hotărârea nr. 41/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14/2013 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a terenului destinat realizării Centrului de colectare selectivă

 42.

Hotărârea nr. 42/2014

privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice

 43.

Hotărârea nr. 43/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014
 44.

Hotărârea nr. 44/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014

 45.

Hotărârea nr. 45/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2014

 46.

Hotărârea nr. 46/2014

privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2014

 47.

Hotărârea nr. 47/2014

privind alocarea sumei de 10.000,00 lei, de la bugetul local pe anul 2014, cultelor religioase din Orașul Vlăhița pentru executarea / continuarea unor lucrări

 48.

Hotărârea nr. 48/2014

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit produse finite, Vlăhița, județul Harghita”, având ca beneficiar S.C. Karsai Hargita Plast SRL, potrivit Proiectului nr. 468/2014, elaborat de ARC Studio SRL, Miercurea Ciuc

 49.

Hotărârea nr. 49/2014

privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp electric

 50.

Hotărârea nr. 50/2014

privind înființarea cabinetelor medicale școlare pentru unitățile de învățământ din Orașul Vlăhița

 51.

Hotărârea nr. 51/2014

pentru aprobarea deplasării unei delegații a Orașului Vlăhița la Forumul Internaţional „Turism şi Cooperare” în Oraşul Wuxi din Republica Populară Chineză

 52.

Hotărârea nr. 52/2014

pentru aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 1A POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă

 53.

Hotărârea nr. 53/2014

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare unui ansamblu de străzi din Orașul Vlăhița, strada Primăverii”

 54.

Hotărârea nr. 54/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 55.

Hotărârea nr. 55/2014

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare strada Primăverii, Orașul Vlăhița, Județul Harghita”

 56.

Hotărârea nr. 56/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 și utilizarea fondului de rezervă bugetară

 57.

Hotărârea nr. 57/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizare Strada Primăverii, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 58.

Hotărârea nr. 58/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

 59.

Hotărârea nr. 59/2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 60.

Hotărârea nr. 60/2014

privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2014

 61.

Hotărârea nr. 61/2014

privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița, începând cu anul 2014, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”

 62.

Hotărârea nr.  62/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile septembrie, octombrie, 2014

 63.

Hotărârea nr.  63/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, 2014
 64.

Hotărârea nr.  64/2014

privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a Orașului Vlăhița din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia

 65.

Hotărârea nr.  65/2014

privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare

 66.

Hotărârea nr.  66/2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița

 67.

Hotărârea nr. 67/2014

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51/2004 privind aprobarea Statutului Oraşului Vlăhiţa

 68.

Hotărârea nr. 68/2014

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casa de locuit-Vlăhița”, beneficiar Szikszai István, potrivit proiectului nr. 1122/2014, elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc

 69.

Hotărârea nr. 69/2014

privind trecerea unui imobil-construcţie, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia

 70.

Hotărârea nr. 70/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

 71.

Hotărârea nr. 71/2014

privind împuternicirea Primarului Oraşului Vlăhiţa, a domnului RUS Sándor, în vederea demarării procedurilor necesare constituirii Asociaţiei de Parteneriat Strategic al Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Bazinul Carpatin, care va cuprinde Oraşul Vlăhiţa şi unităţi administrativ-teritoriale din Bazinul Carpatin, la care pot adera ulterior şi alte localităţi

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 

A 2014-es határozatok bővebb ismertetőjét alább .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják:

 

hcl_2014.zip

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg