EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2016

Nr. ort. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița aprobată și dată adoptării Observații
1. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1 din 1 februarie 2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
2. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 1 februarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019  
3. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 29 februarie 2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, prin înființarea unor posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale  
4. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 29 februarie 2016 privind aprobarea co-finanțării pentru proiectul „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita  
5. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 29 februarie 2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
6. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 29 februarie 2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018  
7. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a așezămintelor culturale din Orașul Vlăhița  
8. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 29 februarie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12/2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
9. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 29 februarie 2016 privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate  
10. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 10 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița aprobat pentru anul 2016  
1 1. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 11 din 31 martie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
12. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 31 martie 2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018  
13. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 13 din 31 martie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
14. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 31 martie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
15. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 31 martie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
16. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 16 din 31 martie 2016 privind rectificarea bugetului general ai Orașului Vlăhița pe anul 2016  
17. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17 din 31 martie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
18. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 28 aprilie 2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15/2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
19. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 28 aprilie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 16/2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
20. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 20 din 28 aprilie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
21. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
22. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2016  
23. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2015  
24. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 28 aprilie 2016 privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în UAT Orașul Vlăhița  
25. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a Orașului Vlăhița, județul Harghita pentru perioada 2014 - 2020  
26. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor  
27. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 28 aprilie 2016 privind acordarea dreptului de uz și de servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
28. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului - tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita  
29. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din județul Harghita  
30. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  
31. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 3 mai 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
32. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 3 mai 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
33. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 33 din 26 mai 2016 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului CL9 - Proiectare și execuție de branșamente și racorduri în aria de operare S.c. Harviz S.A.”, aprobate, conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21/2015 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la proiectul „Branșamente, racorduri și extindere rețea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.”, precum și a Studiului de fezabilitate, principalilor indicatori tehnico-economici și a co-finanțării acestui proiect  
34. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 26 mai 2016 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanților de locuințe pentru tineri și familiilre tineri în regim de închiriere pe anul 2016 construite în Orașul Vlăhița  
35. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 26 mai 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița aprobat pentru anul 2016  
36. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 26 mai 2016 privind convocarea unei adunări a proprietarilor de terenuri pentru revocarea reprezentanților proprietarilor și desemnarea noilor reprezentanți în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vlăhița  
37. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37 din 26 mai 2016 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pe anul 2016 Refuz de contrasemnare
38. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 38 din 26 mai 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72/2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor  
39. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 23 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare  
40. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Orașului Vlăhița  
41. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 23 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
42. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 din 23 iunie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
43. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43 din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului  
44. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 44 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe  
45. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 45 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activități social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie  
46. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului  
47. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, agricultură, protecția mediului și turism  
48. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport, relații internaționale  
49. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 49 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
50. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 7 iulie 2016 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
51. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Orașului Vlăhița  
52. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 7 iulie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
53. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 7 iulie 2016 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019  
54. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local  
55. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55 din 7 iulie 2016 privind aprobarea organizării „Zilelor Vlăhițene” în anul 2016 și a cheltuielilor legate de acest program  
56. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 56 din 25 august 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul II al anului 2016  
57. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57 din 25 august 2016 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2016  
58. Hotărârea Consiliului Local ai Orașului Vlăhița nr. 58 din 25 august 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire casă de vacanță, împrejmuire și utilități”, având ca beneficiar HATOS Lőrinc și HATOS Ladislau, potrivit proiectului nr. 1139/2014 - elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l. Miercurea-Ciuc  
59. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 25 august 2016 privind aprobarea cotizației Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Orașelor din România pentru anul 2016  
60. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 60 din 25 august 2016 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Europa pentru Cetățeni în anul 2017  
61. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 61 din 25 august 2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”  
62. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 62 din 25 august 2016 cu privire modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita - Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete  
63. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 63 din 25 august 2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial  
64. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 64 din 1 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
65. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 1 septembrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare acoperiș-pompieri  
66. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 23 septembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
67. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 23 septembrie 2016privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița. în consiliul de administrație a unității de învățământ Liceul tehnologic „Gábor Áron”  
68. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 23 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în consiliul de administrație a unității de învățământ Școala gimnazială „Mârtonffi János”  
69. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 5 octombrie 2016 privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Orașului Vlăhița și ale autorităților administrației publice locale din Orașul Vlăhița Refuz de contrasemnare
70. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 5 octombrie 2016 privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Orașului Vlăhița și ale autorităților administrației publice locale din Orașul Vlăhița Refuz de contrasemnare
71. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 5 octombrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp cu postul de transformare aerian și pentru așezarea unui cablu electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor” din str. József Attila, Orașul Vlăhița Modificat prin HCL nr.
72. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 20 octombrie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2016  
73. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 20 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
74. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 20 octombrie 2016 privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2016, cultelor religioase din Orașul Vlăhița pentru executarea / continuarea unor lucrări  
75. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 75 din 20 octombrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „întreținere drumuri agricole în Orașul Vlăhița”  
76. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 76 din 20 octombrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică la blocurile de locuințe - str. Mihai Eminescu, bloc 12A-B, bloc 14A-B și bloc 16A-B”  
77. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 77 din 20 octombrie 2016 privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirii și a terenului aferent spațiului în suprafață de 25,23 mp situat în Orașul Vlăhița, str. Republicii nr. 15, identificat prin CF nr. 38 IA, nr. top 817 în favoarea Asociației Caritas Alba Iulia - Asistență Medicală și Socială Miercurea Ciuc  
78. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 78 din 20 octombrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Vlăhița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității înființate la nivelul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița  
79. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 79 din 20 octombrie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35/2014 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás  
80. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 80 din 20 octombrie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37/2016 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pe anul 2016  
81. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 81 din 20 octombrie 2016 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 5 octombrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp cu postul de transformare aerian și pentru așezarea unui cablu electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor” din str. József Attila, Orașul Vlăhița Modifică HCL nr. 71/2016
82. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 82 din 28 noiembrie 2016 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017  
83. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 83 din 28 noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița  
84. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 84 din 28 noiembrie 2016 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr. 760 din 7 aprilie 2003  
85. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 85 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Orașului Vlăhița  
86. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare  
87. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87 din 28 noiembrie 2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii tară contract de prestări servicii din Orașul Vlăhița, precum și aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare  
88. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 88 din 28 noiembrie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72/2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor  
89. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 89 din 28 noiembrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute, precum și de acces pentru terenurile din domeniul public ocupate definitiv și temporar în vederea executării lucrărilor de alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică și racordare la sistemul de canalizare al „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor din str. József Attila, Orașul Vlăhița” și subtraversări de drumuri  
90. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 90 din 9 decembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
91. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 91 din 9 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița  
92. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 92 din 28 decembrie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul IV al anului 2016  
93. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 93 din 28 decembrie 2016 privind trecerea unui imobil-construcție aflat în proprietatea publică a Orașului Vlăhița, din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia  


Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

Véletlenszerű Kép

site_002.jpg