EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2023

001 Hotărârea nr. 1/2023 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
002 Hotărârea nr. 2/2023 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022  
003 Hotărârea nr. 3/2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2023 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
005 Hotărârea nr. 5/2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
006 Hotărârea nr. 6/2023 privind mandatarea reprezentantului UAT Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2023  
007 Hotărârea nr. 7/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022  
008 Hotărârea nr. 8/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, județul Harghita(faza SF-mixt)  Abrogă HCL 53/2021
009 Hotărârea nr. 9/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizarea, extindere și dotare Casa de Cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
010 Hotărârea nr. 10/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ(faza SF)  Abrogă HCL 86/2022
011 Hotărârea nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
012 Hotărârea nr. 12/2023 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
013 Hotărârea nr. 13/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 419/96/2022 - recurs  
014 Hotărârea nr. 14/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
015 Hotărârea nr. 15/2023 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrării pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat  din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
017 Hotărârea nr. 17/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
018 Hotărârea nr. 18/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  
019 Hotărârea nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Orașul Vlahița a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților  
020 Hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
023 Hotărârea nr. 23/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
024 Hotărârea nr. 24/2023 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023  
025 Hotărârea nr. 25/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
026 Hotărârea nr. 26/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor destinate închirierii, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
028 Hotărârea nr. 28/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 34/268/2023  
029 Hotărârea nr. 29/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, oraș Vlăhița, județul Harghita”(faza PT)  
030 Hotărârea nr. 30/2023 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Modernizarea Secției de Boli Interne Vlăhița prin implementare Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor în Centrul de Sănătate Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, jud. Harghita”  
031 Hotărârea nr. 31/2023 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției
„Reabilitare clădire multifuncțională str. Republicii nr. 13.”
 
032 Hotărârea nr. 32/2023 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
033 Hotărârea nr. 33/2023 pentru aprobarea Protocolul privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Oraș Vlăhița, județul Harghita, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963  
034 Hotărârea nr. 34/2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2023  
035 Hotărârea nr. 35/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
037 Hotărârea nr. 37/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
038 Hotărârea nr. 38/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg