EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2012

 

Nr. crt.

Hotărârea aprobată şi dată adoptării

Observaţii

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 19 ianuarie 2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

2.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 19 ianuarie 2012 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Szikszai Timea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

Comunicat prin Comunicarea nr. 698 din 7 februarie 2012

3.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 19 ianuarie 2012 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

4.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 7 februarie 2012 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011

 

5.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 7 februarie 2012 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

6.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 7 februarie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul „Europa pentru cetăţeni – Citizen’s Meetings – lansat de Comisia Europeană

 

7.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 28 februarie 2012 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Petres László

 

8.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 28 februarie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Câmpul Florilor – Vlăhiţa”, având ca beneficiar pe György Mátyás, potrivit proiectului nr. 919/2011, elaborat de arhitectul Martin M. Albert

 

9.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 28 februarie 2012 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2012 privind reducerea impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2012 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2012 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2012

 

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2012 privind aprobarea procedurii de atribuire a Contractului de lucrări pentru Proiectul „Modernizarea unui ansamblu de străzi – Bethlen Gábor, Ady Endre – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, şi a documentaţiei tehnico-economice aferente

 

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2012 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea S.c. H2O Energy S.r.l. asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa

 

14.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, conform devizului general recalculat

 

15.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 21 martie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 21 martie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 21 martie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 21 martie 2012 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 21 martie 2012 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 21 martie 2012 privind aprobarea unui Plan director pe termen mediu şi lung

 

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 21 martie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Hală de Producţie Tipografică cu anexe, împrejmuire incinta şi rezolvarea utilităţilor – având ca beneficiar pe S.c. Rotaprint S.r.l. – Lueta, potrivit proiectului nr. 120/2011, elaborat de S.c. Conform-Impex S.r.l., Miercurea Ciuc

 

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 21 martie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Bază de servicii pentru recreere cu apă termală”, având ca beneficiar pe S.c. Auto-Gáspár S.r.l. – Vlăhiţa – potrivit proiectului nr. 453/2010, elaborat de P.F.A. Herţa Ioan-Paul, Miercurea Ciuc

 

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 26 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

24.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2012

 

25.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

 

26.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2012

 

27.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 18 mai 2012 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Microregională „Felső Homoródmente”

 

28.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 18 mai 2012 privind aprobarea organizării „Festivalul Narciselor” şi a „Zilelor Vlăhiţene” în anul 2012 şi aprobarea cheltuielilor legate de aceste programe

 

29.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 5 iunie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate în patrimoniul Oraşului Vlăhiţa

 

30.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 5 iunie 2012 privind aprobarea participării ca partener a Oraşului Vlăhiţa în proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat prin POS MEDIU – Axa prioritară 4

 

31.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 5 iunie 2012 privind unele măsuri de administrare a Clădirii multifuncţionale din strada Republicii nr. 15 Vlăhiţa

 

32.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 5 iunie 2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Vlăhiţa

 

33.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din 26 iunie 2012 privind alegerea Comisiei de validare

 

34.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 26 iunie 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

 

35.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 26 iunie 2012 privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

 

36.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 26 iunie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

37.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 26 iunie 2012 privind alegerea viceprimarului

 

38.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului

 

39.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe

 

40.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale

 

41.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie

 

42.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului

 

43.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 31 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

 

44.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 31 iulie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II al anului 2012

 

45.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 31 iulie 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”

Modifică HCL nr. 46/2007

46.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 31 iulie 2012 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 1393/2005 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, pe de o parte şi Caritas Arhidiocezan Alba Iulia prin Filiala Miercurea-Ciuc, pe de altă parte

 

47.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 31 iulie 2012 privind înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ ca structură comunitară de sprijin pentru activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului

 

48.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 31 august 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

49.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 31 august 2012 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz S.A.

 

50.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 31 august 2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

 

51.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 31 august 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grupul Şcolar „Gábor Áron”

 

52.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 31 august 2012 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Mártonffi János”

 

53.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 31 august 2012 privind aprobarea colaborării Oraşului Vlăhiţa cu Consiliul Judeţean Harghita – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor omului

 

54.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 31 august 2012 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de execuţie, referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul de fond funciar, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

 

55.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 31 august 2012 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita

 

56.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 31 august 2012 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 22/2012

 

57.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 31 august 2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia „Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita” – Hargita Hegység Fejlesztéséért Egyesület”

 

58.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 31 august 2012 privind trecerea unei construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia

 

59.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 31 august 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa  nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalelor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică HCL nr. 73/2010

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 28 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 19 octombrie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 19 octombrie 2012 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui GÁLL Zakariás

 

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul „Europa pentru cetăţeni – Citizen’s Meetings” lansat de Comisia Europeană

 

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea colaborării Oraşului Vlăhiţa cu Asociaţia Adventistă pentru dezvoltare, refacere şi ajutor” în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a persoanelor aflate în dificultate pe raza unităţii administrativ-teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa

 

65.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea înfiinţării Grupului de lucru local pentru romi la nivelul Oraşului Vlăhiţa

 

66.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru Romi pentru perioada 2012-2020 la nivelul Oraşului Vlăhiţa

 

67.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 31 octombrie 2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43/2008 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Hargita Víz”, republicată

Modifică HCL nr. 43/2008

68.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea modificării Planului de achiziţii şi Plăţi din cadrul Studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

 

69.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora prin proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ”

 

70.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 31 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ” din Oraşul Vlăhiţa

 

71.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 19 noiembrie 2012 privind transferul unui bun din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa în domeniul public al acestuia

 

72.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 19 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

73.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 29 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Oraşului Vlăhiţa

 

74

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2012

 

75

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 7 decembrie 2012 privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor technico-economici şi a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

76.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 14 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

77.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 20 decembrie 2012 aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2012, construite în Oraşul Vlăhiţa

 

78.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 20 decembrie 2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44/2005 privind constituirea şi componenţa Comandamentului Antiepizootic în Oraşul Vlăhiţa, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                           Referent, TANKÓ Ibolya

 

 

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg