EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2015

 

Nr. crt.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării

1.

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 29 ianuarie 2015 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

2.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 29 ianuarie 2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în consiliul de administrație a unității de învățământ Liceul tehnologic „Gábor Áron"

3.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 29 ianuarie 2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială „Mártonffi János";

4.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind validarea modificărilor bugetului local al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2014 prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 1199/2014 privind aprobarea suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local al Oraşului Vlăhiţa pe baza Hotărârii de Guvern nr. 1139/2014;

5.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 29 ianuarie 2015 privind darea în folosință cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe durata existenței panourilor sau / și indicatoarelor, a terenului în suprafață totală de 4,00 mp., situate pe străzile Berényi Margit și 1 Mai, înscris în domeniul public și privat al localității, necesar montării a 2 buc. de panouri reprezentând indicatoare și / sau panouri de informare și orientare turistică, conform planurilor de situații anexate pentru Consiliului Județean Harghita

6.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 16 februarie 2015 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014

7.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

8.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea străzii Primăverii”

9.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 16 februarie 2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018

Modificat prin HCL nr.

10.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 10 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizarea străzii Primăverii”

11.

Hotărârea Consiliului al Orașului Vlăhița nr. 11 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

12.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 3 martie 2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale

Obiecțiuni nr. 1O/03.03.2015

13.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 13 din 12 martie 2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018

Modifică HCL nr. 9/2015

14.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 29 aprilie 2015 privind alegerea președintelui de ședință

15.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii generale „Mártonffi János” din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014, lunile ianuarie şi februarie 2015

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2015

18.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local

19.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Achiziţie autospecială de intervenţie – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

21.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 27 mai 2015 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare a S.c. Harviz S.A.”, precum şi a Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 27 mai 2015 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2014, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2015

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 27 mai 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

24.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 27 mai 2015 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

25.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 27 mai 2015 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita

26.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 27 mai 2015 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita

27.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 11 iunie 2015 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhița, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2015

28.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 11 iunie 2015 privind aprobarea transformării funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic, administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița

29.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 11 iunie 2015 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică „Amenajare circulație pietonală la intersecția Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Orașul Vlăhița, județul Harghita

30.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 30 iulie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

31.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 30 iulie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2015

32.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 30 iulie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015

Modifică HCL nr. 9/2015

33.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 30 iulie 2015 privind înregistrarea Orașului Vlăhița în Sistemul Național Electronic de Plată Onlinea impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

34.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile

35.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2015, construite în Oraşul Vlăhiţa

36.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Sportului pe lângă Şcoala Mártonfii János" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

37.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 12 august 2015 pentru aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizarea strada Sportului pe lângă Şcoala Mártonfii János" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

38.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada József Attila" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

39.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada József Attila" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

40.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 1 Mai" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

41.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada 1 Mai"

42.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea locurilor de parcare" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

43.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Reabilitarea locurilor de parcare", în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

44.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16"

45.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16", în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

46.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 18 august 2015 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015

47.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 18 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mihai Eminescu"

48.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 14 septembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință

49.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 49 din 14 septembrie 2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local ANDRÁS Attila, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

50.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 14 septembrie 2015 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcție publică de nivel superior, respectiv în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița

51.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 14 septembrie 2015 pentru aprobarea unei delegații a Orașului Vlăhița la Conferința și Expoziția Anuală de Energie Regenerabilă Chineză în Orașul Wuxi din Republica Populară Chineză

52.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea achiziției unui teren corespunzător pentru realizarea construcțiilor aferentă Stației de tratare cu suprafața care include zonele de protecție sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita", a documentaţiei de achiziţie aferentă şi desemnarea comsisiei de negociere

53.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 14 septembrie 2015 privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, cultelor religioase din Oraşul Vlăhiţa pentru executarea / continuarea unor lucrări

54.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2015

55.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 14 septembrie 2015 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

Modifică HCL nr. 25/2012

56.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 14 septembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare zona Délő" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

57.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 5 octombrie 2015 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa

58.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 5 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Renovare acoperiş Primărie Oraş Vlăhiţa"

59.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 5 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare bucătărie la Centru de Sănătate" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 12 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 12 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. teren de joacă pentru copii - pe zone de locuit”.

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 30 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 30 octombrie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2015;

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 30 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 și utilizarea fondului de rezervă bugetară;

Modifică HCL 9/2015

65.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea cumpărării terenului corespunzător pentru realizarea construcţiilor aferentă Staţiei de tratare cu suprafaţa care include zonele de protecţie sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi şi a raportului de negociere întocmit de Comisia de negociere.

66.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

67.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea co-finanțării Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 1 POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő - Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă.

68.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 22 decembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

69.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 22 decembrie 2015 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Márton Attila-Albert.

70.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 22 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015.

71.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 22 decembrie 2015 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2015.

72.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 22 decembrie 2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor.

73.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 22 decembrie 2015 privind acordarea dreptului de uz și servitute de acces pentru exploatarea unor capacități energetice.

74.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 22 decembrie 2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg