Autoritatea contractantă: Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, Vlăhița, judeţul Harghita, telefon 0266246634, fax 0266246635, email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Primăria orașului Vlăhița, jud. Harghita invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultura, sport pe anul 2016 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Primăria orașului Vlăhița.

2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local

3. Durata proiectelor : septembrie - decembrie 2016

4. Bugetul aprobat pentru proiecte: 50.000 lei

5. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul: http://www.primariavlahita.ro si va fi afisata la sediul instituției.

6. Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul orașului Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, judeţul Harghita

7. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.08.2016 ora 13

8. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect secretariatul primăriei orașului Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, judeţul Harghita

9. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 22.08.2016 ora 14, sediul Primăriei orașului Vlăhița.

10. Selecția și evaluarea proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 22.08 – 24.08.2016.

 

Formulare Regulament

Pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru susţinerea unor programe de interes public general, regional sau local, în anul fiscal 2018.

1. Primăria şi Consiliul local al oraşului VLĂHIŢA anunţă sesiunea pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru ONG-uri cu sediul social în Vlăhiţa, în anul fiscal 2018.

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului VLĂHIŢA pe anul 2018 şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului.

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

4. Bugetul alocat în cadrul sesiunii este de 55.000 lei.

5. Proiectele vor fi depuse la Registratura Primăriei, într-un singur exemplar.

6. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 16 aprilie - 16 mai 2018 în dosare complete conform Regulamentului. După data de 16 mai 2018 nu se mai acceptă depunerea de dosare sau completări.

7. Proiectele depuse spre a fi selectate vor fi din domeniile: activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice, care contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale, prioritare: dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice vlăhiţene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii oraşului Vlăhiţa şi a scenei culturale vlăhiţene;

8. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, cam. 12, tel. 0266.246.634, site-ul www.primariavlahita.ro

Formular

Regulament

TAXE ŞI IMPOZITE 2019

 Taxele şi impozitele locale pentru anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 67/2018 sunt următoarele:

a.) impozitul/taxa pe clădiri
b.) impozitul/taxa pe teren
c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
f.) impozitul pe spectacole
g.) impozitul pentru alimentaţie publică
h.) taxele speciale
i.) alte taxe locale
j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
- pentru semestrul I este : 31 martie
- pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2019

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
  • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
  • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989

 

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

Vlăhiţa,

Anul

2018

lei/ha

2019

lei/ha

A

7.199

7.199

B

4.892

4.892

C

2.324

2.324

D

1.353

1.353

Zona în cadrul localităţii

Minele Lueta, Băile Homorod

Anul

2018

lei/ha

2019

lei/ha

A

782

782

 

Vlăhiţa este oraş de rangul III, Minele Lueta şi Homorod care sunt localităţi componente ale oraşului Vlăhiţa sunt de rangul V.

 

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Teren arabil

93

69

63

48

2.

Păşune

69

63

48

42

3.

Fâneaţă

69

63

48

42

4.

Vie

153

114

93

63

5.

Livadă

174

153

114

93

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

93

69

63

48

 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

 

Anul

2018

1.

Teren de construcţii

69

2.

Arabil

115

3.

Păşune

62,10

4.

Fâneaţă

62,10

5.

Vie

126,50

6.

Livada

126,50

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

32,20

8.

Teren cu amenajări piscicole

73,60

 

Impozit pe mijloace de transport

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate

Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv

10

Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm3

11

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

22

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

86

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

173

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

348

Autobuze, autocare, microbuze

29

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.

36

Tractoare înmatriculate

22

 

 

II.Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitatea cilindrică

Lei/200 cm3

Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4.800 cm3

4

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4,800 cm3

6

Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată

60 lei/an

 

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite – 2019 HCL 105/2007

Taxe şi impozite – 2019 Anexe

 

 

Primăria şi Consiliul local al oraşului VLĂHIŢA anunţă sesiunea pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru ONG-uri cu sediul social în Vlăhiţa, în anul fiscal 2015.


Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului VLĂHIŢA pe anul 2015 şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului.


Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.


Bugetul alocat în cadrul sesiunii este de 77.000 lei.


Proiectele vor fi depuse la Registratura Primăriei, în două exemplare şi pe un CD. Dosarele vor avea pe prima pagină un Opis cu documentele depuse, conform Regulamentului.
Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 29 aprilie - 28 mai 2015 în dosare complete conform Regulamentului. După data de 28 mai 2015 nu se mai acceptă depunerea de dosare sau completări. Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor : 28 mai – 1 iunie 2015.


Proiectele depuse spre a fi selectate vor fi din domeniile: activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice, care contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale, prioritare: dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice vlăhiţene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii oraşului Vlăhiţa şi a scenei culturale vlăhiţene;


Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, cam. 12, tel. 0266.246.634, site-ul www.primariavlahita.ro. regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

PRIMAR                                                  REFERENT
RUS SANDOR                                         PETŐ CSABA

 

Formular Regulament

ADÓK ÉS ILLETÉKEK  2019

A helyi adók és illetékek, ami a 2018/67-es tanácshatározattal lett elfogadva a következők:

a.) épületadó
b.) telekadó
c.) gépjárműadó
d.) bizonyítványok, véleményezések és engedélyezések kibocsájtási illetéke
e.) reklám- és hirdetőeszköz használati illeték
f.) az előadások és szórakoztató események belépési díjainak illetéke
g.) közélelmezési illeték
h.) speciális illetékek
i.) speciális szolgáltatási és hatósági ügyintézési illetékek
j.) bélyegilleték

Adóbefizetési határidők:
- első félévi adó befizetésének határideje: március 31
- második félévi adó befizetésének határideje: szeptember 30

A határidők utáni befizetés esetében havi 1%-os késedelmi kamat számolódik.

ADÓKEDVEZMÉNY 2019

  • fizikai személyek 10%- os, jogi személyek 5%-os, adókedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig kifizetik az egész évi adót.
  • I és II fokozatú rokkantnyugdíjasok 100 % adókedvezményben részesülnek
  • veteránok vagy özvegyeik 100 % adókedvezményben részesülnek
  • forradalmárok, politikai üldözöttek 100 % adókedvezményben részesülnek

Belterületen beépített és beépíthető telekadó:

Zóna

Szentegyháza

Év

2018 lei/ha

2019 lei/ha

A

7.199

7.199

B

4.892

4.892

C

2.324

2.324

D

1.353

1.353

Zóna

Bányatelep, Homoródfürdő

Év

2018 lei/ha

2019 lei/ha

A

782

782

 

Szentegyháza mint város rangsorolás szerint a III kategóriába tartozik, Bányatelep és Homoródfürdő pedig az V kategória, A zónába.

 

Belterülethez tartozó építmény nélküli telekadó:

 

Zóna

A

B

C

D

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Szántóföld

93

69

63

48

2.

Legelő

69

63

48

42

3.

Kaszáló

69

63

48

42

4.

Szőlőskert

153

114

93

63

5.

Gyümölcsöskert

174

153

114

93

6.

Erdő

93

69

63

48

 

Külterületre az adó a következőképpen számolódik:

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

1.

Építési telek

69

2.

Szántóföld

115

3.

Legelő

62,10

4.

Kaszáló

62,10

5.

Szőlőskert

126,50

6.

Gyümölcsöskert

126,50

7.

Erdő

32,20

8.

Halászati

73,60

 

Gépjárműadó a következőképpen számolódik:

Típus

Lei/200 cm³

Személygépkocsi, motor, motorbicikli 1600 cm³-ig

10

Motor, motorbicikli 1600 cm³ felett

11

Személygépkocsi 1601-2000 cm³ között

22

Személygépkocsi 2001-2600 cm³ között

86

Személygépkocsi 2601-3000 cm³ között

173

Személygépkocsi 3001cm³ felett

384

Autóbusz, mikrobusz

29

Haszongépjárművek 12 tonnáig

36

Forgalomba beírt traktorok

22

Sárga rendszámmal rendelkező traktorok

60 lei/an

 

 

Letölthető dokumentum:

Helyi adók - 2019

Helyi adók - 2019 melléklet

 

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg