Szentegyháza Város Önkormányzata a 2024-es program keretében támogatást nyújt az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

- templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
- fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
- egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
- egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
- vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
- az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
- egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
- egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.


Részvételi feltételek

- Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).
- A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.
- A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Szentegyháza Város Önkormányzatától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
- A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.
- Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.
- Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).
- A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
- Az elszámoló okiratokat 2024. december 16-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2024. december 16.).
- Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!
- A program futamideje: a 2024-es év.


A pályázat leadási módja és határideje:
- A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni az Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., vagy Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. e-mail címre, vagy nyomtatott papír formában a szentegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

- Leadási határidő: 2024. Április 30., 13 óra.


A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának székhelyén (Szentegyháza, Öntők u. 20 szám), valamint letölthető a szentegyházi tanács honlapjáról: https://www.primariavlahita.ro
Kapcsolattartó személy: Pető Csaba, tel.: 0751150185, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

csatolmanyok

Orașul Vlăhița în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului Plan de mobilitate urbană durabilă orașul Vlăhița 2021-2030 la A.P.M. Harghita, solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic : luni – joi între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800-1400 la sediul A.P.M. Harghita, până la data de 24.04.2024.

Orașul Vlăhița în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului Stragtegia integrată de dezvoltare urbană a orașului Vlăhița 2021-2030 la A.P.M. Harghita, solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic : luni – joi între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800-1400 la sediul A.P.M. Harghita, până la data de 24.04.2024.

Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Îngrijitor în Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

            Condiții generale de participare la concurs:

            a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

            f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

            h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

            Condiții specifice de participare la concurs:

            1) Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,

            2) Vechime: nu se solicită.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I, în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

            1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI, Titlul III, art. 538 – 562;

            2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea și securitatea muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

  3. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XI, Cap.II - Executarea contractului individual de muncă art. 37-40, Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară art. 247-252.

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 11.03.2024, ora 10,00, proba scrisă, data interviului se va comunica împreună cu rezultatele probei scrise. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul şi pe pagina de internet al Orașului Vlăhița, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 07.03.2024, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

 Primarul Orașului Vlăhița,

 Lőrincz Csaba

 

Selectare dosar.

Borderou de notare, proba scrisa.

Anunt interviu.

Anunt final.

ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita, anunţă publicul interesat asupra actualizării deciziei de încadrare nr.27 din 29.martie. 2021 de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 06.02.2024 -fără evaluarea impactului asupra mediului - pentru modificările aduse la proiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze natural și branșamente în localitățile Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita”, propus a fi realizat în localitatea Băile Homorod, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare actualizate şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  actualizate în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului..

 Fax. 0266-310041;e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Proces – verbal de afișare

Azi, 05.12.2023, orele 12,00, s-a procedat la afișarea Anunțului de licitație pentru organizarea procedurii de licitație de vânzare bunuri, identificate conform Hotărârii consiliului Local nr. 125/26.10.2023

ANUNȚ

 

Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare, conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum urmează:

1. Autoturism, an de fabricație2013, Marca: SKODA RAPID, - Cilindree(cm3)/Putere-Kw: 1598 cmc/77Kw/4400, Sursa de energie: Motorină, Culoarea: Roșu Prețul de pornire: 14.640,00 lei

Documentația de atribuire care poate fi obținut la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail: Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune pana la data de 11. 12. 2023, ora 11,00 documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, contra sumei de 50 lei.

Licitația va avea loc în data de 11.12.2023 ora 12,00 în sediul al Primăriei orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita.

Cota de cheltuieli de participare la licitație consta în: achitarea sumei de 5% (732,00 lei) din valoarea bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50 lei caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt 18.12.2023, ora 12,00

Informații suplimentare pentru participanți se pot obține la nr. de tel. 0751150185.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

 

Primar

LŐRINCZ Csaba

 

 

AVIZAT Comisia de licitaţie:

-Petres László – consilier Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, și administrarea domeniului public și privat, ca președinte cu drept de vot................

-Molnár Ibolya Rita – consilier Compartiment contabilitate, buget, finanțe, ca membru ..........................

-Biró Imre – consilier Cabinetul primarului, ca membru............................

Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante conform cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Șofer I (conducător autobuz școlar), în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) permis de conducere cel puțin categoria D1, Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto cel puțin categoria D1;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

Citește mai departe...

Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică de conducere vacantă,  în serviciu economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 

            1 post – Arhitect șef, cu o durată de muncă normală 8/40

 

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, potrivit art. 361 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001;

            Minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

            Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani.

 

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se va organiza la sediul  Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20 în data de 20.11.2023, ora 10.00 proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune de la data de 18.10.2023, până la data de 06.11.2023, la secretariatul Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20., şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (care se obţine de la secretariatul comisiei);

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg