Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Referent I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată la Compartimentul sportiv.

            Concursul se organizează la sediul temporar al Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița aleea Teilor nr. 5, județul Harghita, în data de 03.08.2021, ora 10,00, proba scrisă, 05.08.2021 ora 12,00 interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 26.07.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, Aleea Teilor nr. 5.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3. din H.G. 286/2011.

            Condiții specifice de participare la concurs:

            Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            Cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Internet;

            Vechime: 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copie diplomă de bacalaureat;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.”

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg