Avar-, tarló-, nád-, és növényi hulladékégetés helyét, időpontját és terjedelmét előzetesen az illetékes Hargita Megyei Környezetvédelmi Kirendeltségénél, valamint a helyi hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni!

Ellenkező esetben a 195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet értelmében a büntetés 3.000-6.000 lej (fizikai személyeknek) és 25.000-50.000 lej (jogi személyeknek).

 

POLGÁRMESTERI  HIVATAL

 

Pe 1 februarie 2022 a debutat recensământul populației și al locuințelor prin desfășurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare a bazei de date cu acest prim set de informații. Recensământul este realizat și coordonat de către Institutul Naţional de Statistică.

Recrutăm recenzori!

Primăria Orașului Vlăhița recrutează recenzori pentru autorecenzare asistată (recenzor ARA), care vor lucra în spații amenajate de primărie, în perioada 14.03.-15.05.2022. Plata persoanelor selectate se face de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

Condiții de eligibilitate minime:

 • Vârsta minimă 18 ani împliniți la data selecției
 • Minim studii medii absolvite
 • Să nu aibă cazier
 • Cunoștințe de operare a tabletei electronice

Alte condiții: aici (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor)

Pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției vă rugăm să completați Cererea de înscriere ca personal de recensământ, (formular) care se va depune la Secretariat din cadrul Primăriei Vlăhița, sau se va trimite prin mail la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Data limită de depunere: 23 februarie 2022.

Selecția persoanelor va fi realizată de către Direcția Județeană de Statistică Harghita.

Aveți întrebări, nelămuriri?
Toate răspunsurile le găsiți aici: https://www.recensamantromania.ro/

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

 1. Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română;

- să aibă vârsta de până la 40 de ani;

 - să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

  - media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX - XII pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele  IX - XIII pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba și literatura română; Sunt exceptate de la această condiție candidatele absolvente ale studiilor universitare de licență.

 - media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;

- să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

- să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

 1. Probe de concurs:

     - evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);

- examinare psihologică (probă eliminatorie);

- examinare profesională:

            - interviu profesional (probă eliminatorie);

            - probă teoretică - constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;

            - probă practică - constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;

            - evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

 1. Înscrierile se vor face la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita până la data de 15.02.2022, ora 1400, iar dosarul de înscriere va conţine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. şi copie certificat de naştere;

- copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;

- adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidenţă cu boli cronice şi antecedente de boală.

 1. Participarea și promovarea concursului pentru constituirea unei rezerve pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcţie de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional.
 2. Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0266.371.014
 3. Tematica și bibliografia pentru pregătirea profesională.

Citește mai departe...

Tisztelt lakosok a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 2021. december 30-án délelőtt 10 óráig tudnak készpénzzel adókat és illetékeket befizetni, bankkártyával pedig délután 5 óráig. 2021. december 31-én szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban.

Încheiat astăzi 17.12.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 289 din 2 decembrie 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

 1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I s-au înscris un număr total de 2 candidați.
 2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Finta Csaba

RESPINS

Lipsa calificare profesională în specialitatea de horticultură

2.

Mihály Attila

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Muncitor calificat I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 29.12.2021, ora 10,00, proba scrisă, 31.12.2021 ora 10,00 interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 16.12.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3. din H.G. 286/2011.

            Condiții specifice de participare la concurs:

            Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            Calificare profesională în specialitatea de horticultură;

            Permis de conducere categoria CE;

            Vechime: nu se solicită.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copie diplomă de bacalaureat, copie diplomă/certificat care atestă calificarea în specialitatea de horticultură;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

Planului Urbanistic Zonal "Reglemntari urbanistice in intravilan pentru construire de locuinte unifamiliale cu anexe si rezolvarea utilitatilor" beneficiar Balázs Pál si Balázs Klára, potrivit proiectului nr. 1632/2020 elaborat de S.C. Arhitectura SRL, Miercurea Ciuc.

A brassói Abeona KFT és a Humán Reform együttműködésével, POCU pályázat által finanszírozott program keretén belül

  

INGYENES MUNKA HELYI SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK

indulnak/indulhatnak az alábbi szakmákban:

❖ Kereskedelmi szakmunkás (lucrător în comerț Cod COR 522303)

❖ Nyomdaipari szakmunkás (lucrător poligraf Cod COR 7322)

❖ Cukrász (patiser Cod COR 751203

❖ Korházi hordágy kezelő (brancardier Cod COR 325801)

❖ Takarító szakmunkás (agent curățenie clădiri si mijloace de transport Cod COR 515302)

❖ Fertőtlenítő szakmunkás (agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare Cod COR 516901)

❖ Elektrotechnikai szakmunkás (lucrător în electrotechnică)

❖ Hotelipari szoba szakmunkás (cameristă COD COR 516201)

❖ Bárpulti felszolgáló (barman Cod COR 513201)

 

2 hónap/heti 1 alkalom/összesen 360 óra

 

Feltételek:

➢  munkaviszony igazolása

➢  minimum 10 osztály végzettség

➢  az alkalmazó és az alkalmazott közös kérésére

➢  legalább 20 jelentkező egy szakmában

 

Érdeklődni, jelentkezni a Human Reform Alapítvány székhelyén, Eötvös József u. 13 szám alatt vagy a Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

e-mail címeken, esetleg a 0744 499863, és a 0756221806-os telefonszámokon ajánlott.

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg