Kedves Szentegyháziak!

Az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében meghírdetett, és az önkormányzat által benyújtott hat pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A 2017-2020-as időszakra jóváhagyott projektek támogatásának összege 20,89 millió lej.

A támogatásnak köszönhetően a következő beruházások kerülnek kivitelezésre:

- napközi épül Szentkeresztbányán 6 csoport számára
- közvilágítási hálózat korszerűsítése
- 6 utca felújítása a "Délőn"- Múzeum u., Szarvas bejáró, Budai Nagy Antal u., Hősök u., Haladás u., Ősz u.
- további 12 utca felújításának munkálatait kezdhetjük el Szentegyháza területén: Hársfa sétány, Gábor Áron u., Ifjúság u., Strand utca, Új u., Hajnal u., Vadász u., Kárpátok u., Iskola u., Vitusok u., Vitusok bejáró, Gyertyánffy Jónás u.
- a szentegyházi kórház gyermekosztályának felújítása
- a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, modernizálása

Molnár Tibor
polgármester

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:

Hétfő 8:00 - 15:30
Kedd 8:00 - 15:30
Szerda 8:00 - 15:30
Csütörtök 8:00 - 17:00
Péntek 8:00 - 14:00

Program cu publicul:

Luni 8:00 - 15:30
Marţi 8:00 - 15:30
Miercuri 8:00 - 15:30
Joi 8:00 - 17:00
Vineri 8:00 - 14:00

Privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal în cadrul Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Vlăhiţa, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016

Citește mai departe...

PRIMĂRIA ORAŞULUI VLĂHITA

Data anunţului: 07.06.2016

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE CASĂ DE VACANTĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI"

Iniţiator: Hatos Lőrinc şi Hatos Ladislau Elaborator: S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Vlăhiţa, str. Turnătorilor nr. 20, Tel./Fax: +40-266-246.634, +40-266-246.635, +40-266-246.636, în perioada 2016.06.07. - 2016.06.21 între orele 730 - 1530.

Citește mai departe...

Consiliul Judeţean Harghita cu sediul în Municipiul Miercurea - Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5, judeţul Harghita titularul planului: "Plan Urbanistic Zona! Muntii Harghita", anunţă, publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului stabilind faptul că, este necesară efectuarea evaluării adecvate şi evaluării de mediu respectiv obţinerea avizului de mediu.

Documentaţia care a stat la baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului;

Tel:0266-312454; 0266-371313; fax:0266-310041;

Proiectul deciziei etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2016, intrată în vigoare la data de 25.03.2016, s-au modificat prevederile art. 495 din Noul Cod fiscal, referitor la data scadentă al obligației de declarare a clădirilor cu destinație nerezidențială și mixtă, respectiv a mijloacelor de transport radiate din circulație, astfel:

- persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

- persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, privind destinaţia şi valoarea impozabilă a clădirilor pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015;

- persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie, conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

Conform O.U.G. susmenționate, pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, se prorogă de la 31 martie 2016 până la 30 iunie 2016.

Pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, beneficiază de bonificaţia de 10 % stabilită de Consiliul local.

Prevederile de mai sus se referă doar la impozitele locale NU și la taxele locale.

Asociația Proprietarilor nr 1 și 2 convocă adunarea generală din data de 22 februarie 2016, începând cu ora 16:00, în Casa de Cultură Bartók Béla.

Ordinea de zi:
- raportul financiar pe anul 2015
- aprobarea bugetului general pe anul 2016
- diverse

Ne așteptăm să fie prezentă câte o persoane din fiecare apartament + administratorul blocului.
Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar (jumătate + 1), vom reconvoca adunarea generală în data de 3 martie 2016, începând cu ora 16:00, în Casa de Cultură Bartók Béla.

Asociația Proprietarilor de locatari

Stimați contribuabili,

 Vă informăm, că taxele și impozitele locale se pot achita în două tranșe până la data de 31 martie respectiv pănă la 30 septembrie. Taxele cu o valoare mai mică de 50 lei trebuie plătite integral până la data de 31 martie.

În primul rând trebuie să vă plătiți amenzile de circulație și penalitățile aferente, dacă este cazul, și numai ulterior acestora se pot plăti taxele curente.

Pentru plata anticipată a taxei pe întregul an până la data de 31 martie se acordă o reducere de 10% pentru persoanele fizice respectiv 5% pentru persoanele juridice. Dacă nu achitați prima tranșa a taxei până la data de 31 martie se va aplica o majorare de 1% începând cu data de 1 aprilie.

Proprietarii autoturismelor a caror vehicole nu sunt poziționate în garaje, vor trebuie să plătească o taxă de parcare de 37 lei/mașină/an pentru autoturismele sub 12 tone, respectiv 73 lei/mașină/an pentru autoturismele peste 12 tone.

Chiriașii de spații publice, garaje și grădini vor datora și ei o taxa pe teren, care se va plăti până pe data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară, în caz contrar aceasta se va majora cu o 1%/lună.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada de valabilitate de 5 ani a contractului de închiriere a cărui titular sunteţi, aferente locunţei ANL situată în Vlăhița, str. József Attila, nr. 13 A/B/C/D, expiră în data de 15.12.2015.

În conformitate cu dispoziţiile art. 8, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de închiriere se face pe o perioadă de un an, la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, în următoarele condiţii:
a) Prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
b) Prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Totodată, în baza dispoziţiilor art.13 din O.U.G.nr.40/1999 aprobată prin Legea 241/2001, prelungirea contractelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute de stat sau de unităţile administrativ teritoriale, nu se aplică: pentru contractele ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe, de asemenea în cazul chiriaşilor care au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului.

Actele necesare pentru prelungirea contractului de închiriere sunt:

-cerere pentru prelungirea contractului de închiriere locuință ANL (cerere tip),
-carte de identitate în copie (titular contract, soţ/soţie),
-certificate de naştere /carte de identitate copii (în copie),
-adeverinţă de la asociaţia de locatari care să ateste faptul că nu figurează cu debit în evidența acesteia,
-certificar fiscal pentru toți membrii majori din contract, care să ateste faptul că nu se înregistrează datorii la plata chiriei și nu dețineți locuință proprietate personală.

Având în vedere cele menţionate mai sus, până în data de 1 decembrie 2015 să vă prezentaţi la Primăria Vlăhița pentru depunerea actelor necesare prelungirii contractului de închiriere.

 

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 12 octombrie 2015 au fost discutat următoarea hotărâre:

1. Hotărâra pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. de teren de joacă pentru copii – pe zone de locuit"
- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg