PROIECTUL ORDINII DE ZI SUPLIMENTATE

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din data de JOI, 29.04.2021, ORA 16:00

 

Aprobarea  proceselor-verbale  ale  ședințelor  din  data  de  25.03.2021,  30.03.2021  și

15.04.2021

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,

ÜLKEI Jolán Erika

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2021

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de  hotărâre  referitor  la  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 modificat  prin Hotărârii Consiliului Local  nr. 34/2021.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  unei  cote  părţi  din  costul  anual  al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  unei  cote  părţi  din  costul  anual  al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind ”Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021”

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor clădiri, săli și alte încăperi aflate în administrarea unităților de învățământ din Orașul Vlăhița

 

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 26/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei imobile – terenuri - întrun singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Sportivilor, nr. 14, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  prin  completare  a  preambulului  Hotărârii Consiliului Local al  Orașului Vlăhița, nr.  111/2020,   privind trecerea din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al orașului Vlăhița a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  prin  completare  a  preambulului  Hotărârii Consiliului Local  al  Orașului  Vlăhița,  nr. 112/2020  privind  trecerea unor imobile - clădiri din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al Orașului Vlăhița.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  prin  completare  a  preambulului  Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 36/2020,  privind efectuarea  unui schimb de terenuri dintre Orașul Vlăhița, pe de o parte și EMYBAR COMERT SRL pe de altă parte.

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 113/2020, privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de  natura mijloacelor fixe respectiv obiectelor de inventar  din patrimoniul orașului Vlăhița

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba.

 

 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico- economici ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Investiții în extinderea, modernizare și dotare Ambulatoriului din orașul Vlăhița”

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Reabilitare, modernizare extindere și dotare Casa de cultură Bartók Béla  în orașul Vlăhița, județul Harghita”

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba.

 

 1. Altele

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate:

1)   Comisia de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa; 8

2)   Comisia de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

3)   Comisia de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:  4, 5,

4)   Comisia de specialitate pentru activităţi socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa: 6  

5)   Comisia de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa: 7, 11, 13, 14, 15

 

Secretar general, ÜLKEI Jolán Erika

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg