Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică de conducere vacantă,  în serviciu economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 

            1 post – Arhitect șef, cu o durată de muncă normală 8/40

 

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, potrivit art. 361 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001;

            Minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

            Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani.

 

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se va organiza la sediul  Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20 în data de 20.11.2023, ora 10.00 proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune de la data de 18.10.2023, până la data de 06.11.2023, la secretariatul Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20., şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (care se obţine de la secretariatul comisiei);

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

            Bibliografia în vederea participării la concurs:

            1. Constituția României, republicată - cu tematica Drepturile și libertățile fundamentale,

            2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice,

            3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii,

            4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Statutul funcționarilor publici,

            5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare*), cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

            6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de

construire/desfiinţare,

            7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii*) - REPUBLICARE, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Sancțiuni,

            8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Planul urbanistic zonal,

            9. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism - cu tematica Fundamentarea şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, actualizarea şi monitorizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Atribuţiile administraţiei publice,

            10. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Recepţia la terminarea lucrărilor,

            11. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – Republicare, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,

            12. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Nota conceptuală şi tema de proiectare, Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

            13. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia,

            14. Legea nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Republicată, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Procedura de înscriere în cartea funciară,

            15. Ordinul nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară - cu tematica Intabularea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare acestuia.

           

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

A) Arhitectul șef din cadrul aparatului propriu de specialitate îndeplinește următoarele atribuții cu caracter general:

1.         Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită;

2.         Prezintă Primarului Oraşului Vlăhiţa rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajarea teritoriului Oraşului Vlăhiţa, în scopul informării Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, la solicitarea acestuia din urmă;

3.         Participă la ședințele comisiei locale de fond funciar, întocmește documentele aferente;

4.         Informează Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, la solicitarea Primarului Oraşului Vlăhiţa, despre măsurile ce trebuie luate pentru materializarea proiectelor de urbanism;

5.         Participă în calitate de membru în Comisia de concesionări prin licitaţie şi în alte Comisii în domeniul achiziţiilor publice, dacă prezenţa acestuia este necesară;

6.         Face propuneri Primarului pentru emiterea unor dispoziţii ale Primarului care stabilesc prevederi în problemele specifice cu care este însărcinată;

7.         Elaborează, întocmeşte şi semnează, Certificatele de urbanism, Autorizaţiile de construire şi Autorizaţiile de demolare în conformitate cu prevederile legale;

8.         Coordonează activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine;

9.         Urmăreşte rezolvarea în termen şi conform legislaţiei în vigoare a competenţelor ce aparţin compartimentelor pe care le coordonează;

10.     Verifică îndeplinirea atribuţiilor fiecărui compartiment aflat în subordine;

11.     Coordonează elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, stabileşte nominal proiectele de urbanism şi amenajarea teritoriului necesare Oraşului Vlăhiţa;

12.     Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale Primarului Oraşului Vlăhiţa în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind referate de aprobare, informări şi rapoarte de specialitate;

13.     Susţine în comisiile de specialitate al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa materialele propuse pentru dezbatere, precum şi în cadrul şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa;

14.     Face propuneri şi organizează concursuri de proiecte, dezbateri publice pe teme de urbanism de importanţă şi în domeniul amenajării teritoriului, inclusiv;

15.     Participă la şedinţele Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a Judeţului Harghita;

16.     Participă ca parte componentă în Comisia tehnică de preavizare a proiectelor din Oraşul Vlăhiţa;

17.     Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară;

18.     Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor;

19.     Susţine proiectele de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi în şedinţele Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, răspunde la interpelări;

20.     Primeşte de la Secretarul general al Oraşului Vlăhiţa corespondenţa generală pe care le repartizează şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termenul legal;

21.     Răspunde de întocmirea fişelor de post ale funcţionarilor publici din subordine şi a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine;

22.     Propune avansarea, promovarea, premierea, stimularea sau măsurile de sancţionare, după caz, pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

23.     Verifică elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale aferente activităţilor pe care le coordonează;

24.     Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu personalul din subordine;

       B) Arhitectul şef din cadrul aparatului propriu de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului:

25.     Supraveghează aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General şi ale Regulamentului local de urbanism, precum şi Planurile Urbanistice Zonale aprobate, în condiţiile legii;

26.     Coordonează recepţia lucrărilor de construcţii, a construcţiilor autorizate potrivit prevederilor legale în vederea stabilirii valorii impozabile şi în vederea regularizării taxelor de autorizare, inclusiv;

27.     Analizează sesizările cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor privind problemele legate de dezvoltarea urbanistică a localităţii;

28.     Urmăreşte starea construcţiilor, monumentelor de arhitectură şi a zonelor de rezervaţii şi de protecţie arhitecturală;

29.     Face propuneri pentru conservarea, repararea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor de arhitectură;

30.     Organizează baza de date de urbanism şi amenajarea teritoriului în vederea trecerii lor în format electronic;

31.     Eliberează certificatele privind existența construcțiilor;

32.     Întocmeşte propuneri pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, pieţe, staţii de autobuz, denumiri ale instituţiilor de învăţământ;

33.     Asigură formarea bazei de date scrise şi desenate prin crearea unor evidenţe cu privire la a) date referitoare la intravilanul localităţii, b) borne, c) denumiri de străzi, d) numere poştale pe străzi, e) zone protejate; f) monumente istorice de arhitectură, artă, cultură, ansambluri arhitecturale; g) zone de interdicţie temporare sau definitive de construire; h) reţele utilitare de apă, canalizare, energie electrică şi termică, gaz, telefon; i) documentaţiile de urbanism aprobate;

34.     Semnează certificate de urbanism pentru: evidenţieri, dezmembrări, certificare intravilan, nomenclatură stradală, adresă, pentru întocmirea de documentaţii de urbanism;

35.     Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

36.     Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;

37.     Exercită şi orice alte atribuţii stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, prin dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa;

38.     Eliberează autorizaţii de construire pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel; b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; e) construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; g) lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame;

39.     Eliberează autorizaţii de desfiinţare şi certificate de urbanism pentru lucrările menţionate la pct. 38;

40.     Eliberează avize către Consiliul Judeţean Harghita privind lucrările care se realizează pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale sau investiţii care se aprobă de către Guvern cu excepţia lucrărilor de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

41.     Eliberează avize de oportunitate în vederea elaborării planurilor urbanistice zonale;

42.     Aduce la cunoştinţa persoanelor interesate autorizaţiile eliberate;

43.     Propune studii de amenajarea teritoriului, urmând aplicarea acestora după aprobarea autorităţilor locale;

44.     Eliberează adrese de nomenclator stradal;

45.     Aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

       C) Arhitectul şef din cadrul aparatului propriu de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii:

46.     Verifică prin personalul specializat lucrările de construire, reconstruire, modificare, extindere şi reparare a clădirilor de orice fel, inclusiv a împrejmuirilor;

47.     Verifică prin personalul specializat lucrările executate fără autorizaţie de construire sau realizate cu încălcarea prevederilor acesteia;

48.     Verifică prin personalul specializat lucrările cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de afişaj, firme şi reclame;

49.     Verifică prin personalul specializat construcţiile şi amenajările provizorii de şantier necesare lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

50.     Rezolvă sesizările cetăţenilor referitoare la probleme de autorizări şi disciplină în construcţii;

51.     Asigură respectarea disciplinei în construcţii. În acest sens, efectuează controale din oficiu şi la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice;

52.     Stabileşte faptele contravenţionale, aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii, şi dacă este cazul întocmeşte şi semnează procesele verbale de contravenţie, potrivit legii;

53.     Întocmeşte semestrial raport privind respectarea programului de control (elaborează programul de control pe care le supune spre aprobare Primarului Oraşului Vlăhiţa), prezentând distinct abaterile constatate şi modul lor de soluţionare;

54.     Ţine evidenţa actelor ce le instrumentează: certificate de urbanism, autorizaţii de construire / desfiinţare, procese verbale întocmite la terminarea lucrărilor şi procesele verbale de constatare a contravenţiilor etc;

55.     Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

56.     Transmite Serviciului economic listele cu autorizaţii de construire emise (pentru construcţii noi, extinderi, schimbări de destinaţie, firme, reclame, chioşcuri, tonete) în vederea luării în evidenţă pentru impunere şi reglementarea taxelor la autorizaţiile de construire, a căror titulari nu s-au prezentat în termenul legal în vederea depunerii declaraţiei privind valoarea finală a lucrărilor autorizate;

57.     Întocmește corespondența specifică postului și se ocupă de expedierea ei;

58.     Întocmește proiectele de hotărâre și le înaintează secretarului general al Orașului Vlăhița, atunci când în ședința consiliului local este vizat sectorul său de activitate;

59.     Să asigure confidențialitatea datelor personale prelucrate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date;

60.     Să asigure securitatea datelor prelucrate prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale;

61.     Exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local şi prin dispoziţiile primarului. 

 

            Informații suplimentare se pot obține la telefonul/fax nr. 0266/246635, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane. 

 

            Primarul Orașului Vlăhița,

            LŐRINCZ Csaba 

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg